داستان تیم فروش آلپ و تجربه شیرین B2B

از کجا آغاز شد؟

در ابتدای سال 1398 تیمی به عنوان بخش فروش با هدف پیشبرد مذاکرات B2B در گروه آلپ شروع به فعالیت کرد. این تیم کار خود را با تحقیقات و توسعه فروش B2B استارتاپ ها و شرکت های خدماتی شروع نمود و از ابتدای مهر ماه سال 1399 تیم توسعه فروش آلپ با تیم فروش شیپور همکاری خودش را آغاز کرد. این همکاری ابتدا با جذب فروشگاههای خرید امن آغاز و در ادامه به جمع آوری اطلاعات میدانی، تحقیقات بازارهای هدف و توسعه نمایندگان فروش فروش بخش B2B دسته بندی جنرال گسترش پیدا کرد و در پایان سال 1399 آلپ با تشکل و توسعه فروش دور کار در پیک کرونا توانست به اهداف تعیین شده دست پیدا کند.

کرونا بازار رو فلج کرد

از ابتدای سال 1400 تیم فروش آلپ در سخت ترین روزهای بازار پر انرژی و با روحیه قوی به تیم فروش جنرال شیپور پیوست و این تازه شروع شکل گرفتن یک تیم فروش قدرتمند بود. در 3 ماهه اول سال پس از هماهنگی دو تیم و همکاریهای نزدیک تر، تیم فروش آلپ رشد قابل توجهی را در مذاکرات موفق تجربه کرد. این رشد در ماههای آینده ادامه داشت و در سه ماهه دوم سال به رشد فروش 100% ماهانه رسید.

دور از هم اما تیم

تیم آلپ پس از تلاش بسیار در پایان شهریور ماه 1400 توانست 25% سهم از فروش یک ماه در بخش فروش B2B جنرال شیپور را با تیمی تماما دورکار (پورسانت) کسب کند.

این شروع است

تیم فروش B2B گروه آلپ با تجربه بسیار ارزشمند امروز مسئول پیشبرد مذاکرات بسیاری است. این تیم با ارائه خدمات به شرکای تجاری گروه آلپ همچون شیپور و تراز ارقام توانسته به توسعه بازار و رشد آنها کمک نموده و در بازارهای گوناگون در زمینه مذاکرات B2B کسب تجربه نماید